Manažérske systémy

Spoločnosť SES ENERGY, a.s. od svojho vzniku, t.j. od roku 2013 vlastní a udržiava v súlade s Víziou a strategickými zámermi a cieľmi spoločnosti jednotlivé certifikáty systémov manažérstva v súlade s požiadavkami príslušných noriem  – EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 45001, čo potvrdili ako certifikačné audity všetkých troch systémov, tak aj recertifikačné a dozorné audity vykonané certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

V súlade s implementáciou požiadaviek nových noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 a so záväzkom sústavného zlepšovania procesov, všetkých systémov manažérstva uplatňovaním prevencie  znečisťovania, znižovaním rizík a plnením záväzných požiadaviek, spoločnosť prijala a deklaruje vo väzbe k Vízii a stratégii spoločnosti nasledovné  strategické dokumenty:

 

Ich cieľom je  zlepšovať poskytované služby, spokojnosť zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán, zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti, bezpečnosť a zdravie pracovníkov, ako aj výkonnosť  a efektívnosť systémov manažérstva.

 

Certifikáty a oprávnenia

 

Oprávnenia pre vyhradené technické zariadenia