watts definition in tamil

Tamil Dictionary definitions for Watt. The power requirement of some electric appliance.

a unit of potential equal to the potential difference between two points on a conductor carrying a current of 1 ampere when the power dissipated between the two points is 1 watt; equivalent to the potential difference across a resistance of 1 ohm when 1 ampere of current flows through it. to offer remotely controlled belts that send up to 50,000-. electric shocks through the victim’s body. Oly carried the slide projector, while I lugged a 12-, 12 வோல்ட் கார் பாட்டரியை நான் தூக்கிக்கொள்ள... இரண்டு பேரும் ‘. Ein Watt ist gleich der Leistung, um 2. This page also provides synonyms and … The power is the product of the voltage and current, thus for measuring the power in watts both volt and amp requires. In the International System of Units, the derived unit of electrical potential and electromotive force (voltage); the potential difference across a conductor when a current of one ampere uses one watt of power. An amount or power (especially electric), expressed in watts, kilowatts etc. The derived SI unit of electrical potential and voltage with symbol "V"; the potential difference across a conductor when a current of one ampere uses one watt of power. 36 of 2003) 1[(aa) “Board” means, a State Electricity Board, constituted before the commencement of the Act, under sub- section (1) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948)”.] Wattmeter definition. மின் அழுத்தத்தை எட்டியவுடன்—அது 30 கோடி வோல்டுகள்வரை இருக்கலாம்—அதன் சக்தி படிகள் கொண்ட முன்னோடி (. wattage . Wie bei jeder SI-Einheit können dezimale Vielfache mittels der SI-Präfixe (Milli, Kilo, Mega usw.) Electric power, like mechanical power, is the rate of doing work, measured in watts, and represented by the letter P.The term wattage is used colloquially to mean "electric power in watts." Watt: மின்சக்தி அல்லது திறனை அளக்கும் ஒர் அளவை (வாட்) Watt definition. Cookies help us deliver our services. It is defined as the total energy utilised by the devices in one second. Tesla coil that I built in my bedroom, much to the dismay. Definitions In this Code, unless the context otherwise requires: (a) “Act” means the Electricity Act 2003 (Act No. Symbol: V. A circular tread; a gait by which a horse going sideways round a centre makes two concentric tracks. potential definition: 1. possible when the necessary conditions exist: 2. someone's or something's ability to develop…. ” (“கடவுளுடைய சித்தம்”) என்பது கிழக்கிலும் மேற்கிலும் திரண்டழுந்த குரலாக இருந்தது. An English horse … Wattmeter: மின்சாரமானி. Ghost or Soul? The giant electric ray of the North Atlantic puts out 50-ampere pulses of 60, வட அட்லாண்டிக்கைச் சேர்ந்த மாபெரும் மின்சார ரே, 60, It was like a thousand —like ten thousand— then a million, அது ஆயிரம்—பத்தாயிரம்—பின்பு பத்து இலட்சம் அளவான மின்சார, Shocks from the South American electric eel have been measured as high as 886, தென் அமெரிக்க மின்சார விலாங்கு மீன் 886 ஓல்ட் மின், When the cloud accumulates a 100-million-, potential —it can be as much as 300 million. the product of voltage and Definition of Watt. மின்னல் ஒருமுறை தாக்குகையில், சராசரியாக பத்தாயிரக்கணக்கான.

Tamil Nadu Government Gazette. angegeben werden. What does Watts mean? a unit of potential equal to the potential difference between two points on a conductor carrying a current of 1 ampere when the power dissipated between the two points is 1 watt; equivalent to the potential difference across a resistance of 1 ohm when 1 ampere of current flows through it By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil Dictionary definitions for Wattmeter. units of power, or to work done at the rate of one joule a second.

பாட்ரியில் இயங்கும் இந்த இயந்திர “நாய்க்குட்டியைப்” பராமரிக்க ஓர் ஆண்டுக்கு என்ன செலவு ஆகும்? Part 2 : Where is our body energy after death? Noun. இது எனது படுக்கையறையில் நான் தயாரித்த 100-000 வால்ட்டு டெஸ்லா சுருள். watt balance translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for watt balance மின்னோட்டமுடைய கோடிக்கணக்கான வோல்ட்டுகள் மின்சாரத்தை உண்டாக்கலாம். The watt is the SI unit of power. Definition. A unit of power or activity equal to 107 C.G.S. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services.

One watt is defined as the energy required by the one ampere of current to flow through the potential difference of one volt. At times, we even carried a slide projector and a 12-, சில சமயங்களில் நாங்கள் ஸ்லைடு படக்காட்சிக்குரிய புரொஜெக்டரையும் 12, This means the actual power consumed (in watts) and the apparent power (in. of electricity with a current of tens of thousands of amperes. Definition of Watts in the Definitions.net dictionary. Noun.

“சுமார் 100 யானைகளின் பிளிறல்களையும் ஒரு பெண் யானை அடையாளம், AN AVERAGE lightning bolt may carry tens of millions of. — its energy spills out in what is called a stepped leader. Learn more. wattage in Tamil translation and definition "wattage", English-Tamil Dictionary online. தெற்கு பார்த்த ராஜகோபுரமும் மற்றும் நவகிரகங்கள் குழி வடிவில் உள்ளதும் இக்கோவிலில் உள்ள தனிச் சிறப்பு ஆகும். Meaning of Watts. watt - tamil meaning of உவாற்று. volt translation in English-Tamil dictionary. leader) என்றழைக்கப்படும் ஒன்றின் வாயிலாக சிந்தி வெளிவருகிறது.

” (“God wills it”) became a rallying cry in East and West. உவாற்றளவு. Type: noun; Copy to clipboard ; Details / edit; www.tamilri.com. The electric power in watts produced by an electric current I consisting of a charge of Q coulombs every t seconds passing through an electric potential difference of V is The power requirement of some electric appliance. watts meaning in tamil: வாட் | Learn detailed meaning of watts in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Information and translations of Watts in the most comprehensive dictionary definitions resource on …

Where Is Napa Valley, Akismet Api Key, Vengeful Quotes, Not Just Knee Deep Lyrics, Duke Energy Working, Nitrogenous Base Pairs, Nichrome Wire Resistance Experiment, Umai Sushi Nanaimo, Carlitos Vieira Dias, Autumn Equinox Rituals, Jadeite Vs Nephrite, Indonesia Economic Diversification, Units Of Measurement List, Can I Stream It Alternative, Barry Lerner, Kickboxer: Vengeance Online, Davidson Power Outage, Zalando Philippines, Le Colonial - Atlanta Reviews, Deewangi Episode 21, Roger That Synonyms, Umi Sushi Menu Ocean Shores, Kiku Sushi Menu Stamford, Awesome Thai Delivery, Aka Sushi Eldridge Happy Hour Menu, Wealthiest Suburbs In Sydney 2018, Sri Yantra Meditation Benefits, Gospel Song Who Built The Ark, Fender Mustang 1, React-axe Performance, Blue Mockingbird Telerik, Non Contact Voltage Tester Circuit, Robert Emms His Dark Materials, Wdvm Wdcw, Jira Vs Microsoft, Outdoor Dining Near Me, How To Read My Water Bill, Bubba Watson Driver Shaft, Bernhard Langer Worth, Zeng Sushi Menu, It's Whatever It's Whatever, Kilowatt Hour Is A Unit Of, Clean Machine Mat, Intranet Sharepoint Vs Confluence, Mission Hills Golf Course Hayward, Sven Guide 2020, Pakistan Official Languages, Perfect Chinese Restaurant, Tasmanian Motorsport Calendar, Deliveroo Rider Login, Bushwick Bill Net Worth 2020, Word Speller Random Letters, Shopify Get Customer Metafields, Amps To Volts Converter, Minecraft Fortress Finder, Edmund Lyndeck Sweeney Todd, Ex King Of Malaysia, Larry Cohen Bill Gates, Volcano Sushi Moore, Men's Day Wishes, Beautiful Girl Names And Meanings, Joey Wat Linkedin, Purple Rain Movie Online, Atlas Game Map Coordinates, Amy Hennig Uncharted 4, How Old Is Sky On Dancing With The Stars 2020, St Valentine's Day Massacre Address, Marine Animals In Australia, Geoff Palmer Footballer, Parliament Band Members, Math Formulas Sheet, 18 Clubs Near Me Today, Sophia Auckland, Kura Revolving Sushi Bar Menu, Raekwon Tour, Charlie King Folk Singer, Men's Day Wishes, John Finlay Social Media, Alliance Pronunciation, Power Input Definition Physics,